ZAPYTANIE OFERTOWE – Zaprojektowanie i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kalinowice w gminie Strzelce Opolskie.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz zmiana zapisów w Opisie zamówienia, wzorze umowy i Programie Funkcjonalno – Użytkowym – z dnia 10.09.2020

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Mickiewicza 10 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” , typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” na wykonanie  dokumentacji projektowej oraz robót budowlanychw formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.:

Zaprojektowanie i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kalinowice w gminie Strzelce Opolskie.

Ofertę należy przesłać pocztą w zamkniętej kopercie lub złożyć w sekretariacie siedziby Zamawiającego do dnia 02.10.2020 r. do godz. 11.00.

Kopertę należy oznakować w następujący sposób:

Pełna Nazwa i adres Wykonawcy
„Oferta na: Zaprojektowanie i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kalinowice w gminie Strzelce Opolskie”
Znak sprawy: PZP/W-277/08/2020
(Nie otwierać do 02.10.2020 przed godz. 11.15

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert, niekompletne lub opatrzone błędem nie będą rozpatrywane.

Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się i udzielenia wyjaśnień (od godz. 8 do 15):

– Pani Małgorzata Sokołowska. tel. 77 461 27 08 wew.34., email m.sokolowska@swik.com.pl

– Pani Małgorzata Kamińska. tel. 77 461 27 08 wew. 33, email m.kaminska@swik.com.pl

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.10.2020 r o godz. 11.15.

Pełna treść ogłoszenia oraz dodatkowe informacje znajdują się w załączonych dokumentach:

1. Opis zamówienia

1.Zmiana Opis zamówienia z dnia 10.09.2020 r.

2. Wzór umowy – zał. nr 1

2. Zmiana Wzór umowy – zał. nr 1 z dnia 10.09.2020

3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 2

4. Program funkcjonalno-użytkowy – zał. nr 3

4. Zmiana Program funkcjonalno-użytkowy – zał. nr 3 z dnia 10.09.2020

4.1. Załączniki 1-17 do PFU

4.2 Załącznik 18 do PFU

5. Wzór oferty (formularz ofertowy) – wersja edytowalna – zał. nr 4

6. Wykaz wykonanych robót projektowych i budowlanych – zał. nr 5

7. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – zał. nr 6

8. Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 10.09.2020

9. Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym

10. Informacja z otwarcia ofert 02.10.2020

11. Informacja z otwarcia ofert – sprostowanie

12. Zestawienie przyznanych punktów poszczególnym ofertom.

13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

14. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia.