Podstawa prawna funkcjonowania SWiK Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich.

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jednoosobową Spółką Gminy Strzelce Opolskie.

Spółka powstała na mocy Uchwały Nr XLV/297/94 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 10 lutego 1994 roku.

UCHWAŁA NR XLV/297/94
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 10 lutego 1994 roku.

w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Strzelcach Opolskich”.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9, lit. „f” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

par. 1

Tworzy się jednoosobową spółkę gminy z ograniczoną odpowiedzialnością „Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Strzelcach Opolskich”.

par. 2

Kapitał zakładowy określa się na 100.000.000 złotych podzielony na 100 udziałów, każdy po 1.000.000 zł.

par. 3

Po zarejestrowaniu spółki Gmina wniesie aport w postaci środków trwałych, przedmiotów nietrwałych, wartości niematerialnych i praw niezbędnych do realizacji zadań spółki.

par. 4

Zobowiązuje się Zarząd Gminy do ustalenia wnoszonego do spółki aportu i dokonania wszelkich czynności związanych z utworzeniem spółki.

par. 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

par. 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.