ZAPYTANIE OFERTOWE – na dostawę samochodu dostawczego z zabudową specjalistyczną w postaci urządzenia wysokociśnieniowego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji.

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Mickiewicza 10 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Dostawa samochodu dostawczego z zabudową specjalistyczną w postaci urządzenia wysokociśnieniowego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji.

Ofertę należy przesłać pocztą w zamkniętej kopercie lub złożyć w sekretariacie siedziby Zamawiającego do dnia 6.11.2020 r. do godz. 11.00.

Kopertę należy oznakować w następujący sposób:

Pełna Nazwa i adres Wykonawcy

Oferta na Dostawę Samochodu dostawczego z zabudową specjalistyczną w postaci urządzenia wysokociśnieniowego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji

zamówienie
znak sprawy: PTK/W-256/07/2020
(Nie otwierać do 6 listopad 2020r.  przed godz. 11.15)

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert, niekompletne lub opatrzone błędem nie będą rozpatrywane.

Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się i udzielenia wyjaśnień (od godz. 8 do 15):

– Kacper Polis, tel. : 77 461 27 08 w. 12, e-mail : k.polis@swik.com.pl

– Pani Małgorzata Kamińska. tel. 77 461 27 08 wew. 33, email m.kaminska@swik.com.pl

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.11.2020 r o godz. 11.15.

1. Zapytanie ofertowe z SIWZ

1.1. Zmiana SIWZ z dnia 19.10.2020 r.

1.2 Zmiana SIWZ z dnia 26.10.2020 r

2. Wzór umowy – zał. nr 1

2.1. Zmiana Wzoru umowy z dnia 19.10.2020 r.

3. Specyfikacja techniczna – zał. nr 2

3.1. Zmiana Specyfikacji technicznej z dnia 19.10.2020 r.

3.2 Zmiana Specyfikacji technicznej z dnia 26.10.2020 r.

4. Wzór oferty (formularz ofertowy) – zał. nr 3

4.1. Załącznik nr 3 – Wzór oferty (Formularz ofertowy) – zmiana 19.10.2020 r.

5. Wzór oferty (formularz ofertowy) – zał. nr 3 – wersja edytowalna

6. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawia

7. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym – zał. nr 4 – wersja edytowalna

8. Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 19.10.2020

9. Informacja z otwarcia ofert.

10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

11. Zawiadomienia o udzieleniu zamówienia.