MAJĄTEK

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 67.679.700 (sześćdziesiąt siedem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset) złotych i dzieli się na 123.054 (sto dwadzieścia trzy tysiące pięćdziesiąt cztery) udziałów po 550 (pięćset pięćdziesiąt) złotych każdy, z czego:

  • Gmina Strzelce Opolskie posiada 113.130 (sto trzynaście tysięcy sto trzydzieści) udziałów o łącznej wartości 62.221.500 (sześćdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) złotych,
  • Gmina Jemielnica – posiada 9.924 (dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) udziałów o łącznej wartości 5.458.200 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście) złotych.