Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą sieci wodno-kanalizacyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

zapraszają do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.

 

„Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą

sieci wodno-kanalizacyjnych”

 

Przedmiot oferty powinien być zgodny z warunkami przedstawionymi w następujących dokumentach:

 

1. Opis przedmiotu zamówienia oraz specyfikacja techniczna systemu zarządzania infrastrukturą sieci wodno-kanalizacyjnych

2. Wzór umowy w sprawie zamówienia na realizację zadania pod nazwą „Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą sieci wodno-kanalizacyjnych”

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – sekretariat (pokój nr 103) w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 21.11.2014r. do godz. 11.00 lub przesłać na adres siedziby Zamawiającego z takim wyprzedzeniem czasowym, aby wpłynęła w terminie, który został określony wyżej. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystych, zabezpieczonych przed otwarciem kopertach. Koperty należy opisać następująco:

„Oferta na Dostawa i wdrożenie system zarządzania infrastrukturą sieci wodno-kanalizacyjnych”Nie otwierać przed dniem : 21.11.2014r. godz. 11.30

Zamawiający wymaga złożenia oferty w dwóch kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej. Na kopercie wewnętrznej oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 21.11.2014r. o godz. 11.30

 

Ważne:

Zmiana terminu składania oraz otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – sekretariat (pokój nr 103) w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 05.12.2014r. do godz. 11.00  lub przesłać na adres siedziby Zamawiającego z takim wyprzedzeniem czasowym, aby wpłynęła w terminie, który został określony wyżej.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 05.12.2014r. o godz. 11.30

Odpowiedzi na pytania wykonawców nr 1 z dnia 18.11.2014r.

Odpowiedzi na pytania wykonawców nr 2 z dnia 18.11.2014r.

Odpowiedzi na pytania wykonawców nr 3 z dnia 01.12.2014r.

Odpowiedzi na pytania wykonawców nr 4 z dnia 02.12.2014r.

 

Ogólna instrukcja BHP dla firm zewnętrznych.

Załącznik do ogólnej instrukcji BHP (System powiadamiania..)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Przetarg P – 04 PZP/2014

OGŁOSZENIE o przetargu

 

Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie Kontrakt 8 "Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w sołectwie Szymiszów Osiedle" (dokończenie realizacji zadania).

Przetarg P – 04 PZP/2014

 

PLIKI DO POBRANIA:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Dokumentacja projektowa i STWiORB

4. Przedmiary robót

5. Decyzje

6. Odpowiedzi na pytania wykonawców

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Przebudowa kolektora Przetarg P – 02/PZP/2013

OGŁOSZENIE o przetargu

 

Modernizacja /Przebudowa kolektora do oczyszczalni w Strzelcach Opolskich

realizowana w ramach projektu

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej

w aglomeracji Strzelce Opolskie”

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

Nr zamówienia: P – 02/PZP/2013

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I - Instrukcja dla wykonawców

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. II - Wzór umowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. III - Opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. IV - Formularze ofertowe

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. IV - Formularze ofertowe - wersja edytowalna

Przedmiar robót

Decyzje

Dokumentacja projektowa

 

Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia USŁUGA NADZORU INWESTORSKIEGO

OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia

 

USŁUGA NADZORU INWESTORSKIEGO nad realizacją zadań inwestycyjnych Projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie"

 

 Ogłoszenie.

 

 

OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia

OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Rożniątowie Etap I. Nr ogłoszenia:106919 - 2013.

 

 Ogłoszenie.